Algemene Voorwaarden John Buisman
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door John Buisman Hoveniers enBestratingen,gevestigd te 1741HE Schagen, aan de Diepenbrockstraat 1 aldaar,hierna te noemen "John Buisman", en zijn van toepassing op alleaanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot uitvoering van werken/of koop en verkoop door John Buisman aan de opdrachtgever. Deopdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemenevoorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. De algemenevoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten vantoepassing.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
 1. Onder 'de opdrachtnemer' wordt verstaan hij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van tuinen en overige groene ruimten werkzaamheden uitvoert. Tezamen met deze werkzaamheden zullen eveneens al de werkzaamheden samenhangend met de hierboven genoemde werkzaamheden door deze algemene voorwaarden worden beheerst. Tevens behelzen deze algemene voorwaarden het leveren van benodigde levende of dode materialen voor deze werkzaamheden en behelzen zij tevens het geven van adviezen en het opstellen van plannen, ontwerpen, tekeningen en/of begrotingen.
 2. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/ of het leveren van zaken en/of diensten e.d..
 3. Onder 'materialen' wordt op het gebied van levende materialen zaken die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven en/of te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen alsmede compost, teelaarde, zand en grond verstaan. Daarnaast worden op het gebied van dode materialen alle overige zaken welke binnen het vakgebied van de opdrachtnemer vallen, bedoeld.
 4. Onder 'werk' wordt het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer gehanteerde en geleverde materialen verstaan.
 5. Het uurloon is de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden gedurende één uur door één persoon. Het totaal aantal uren wordt in rekening gebracht dat de opdrachtnemer voor hem werkzaam is geweest, inclusief de reistijd die de opdrachtnemer en/of zijn personeel nodig heeft om van en naar het werk te komen.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van John Buisman zijn vrijblijvend, tenzij er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. John Buisman kan op geen enkele wijze aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De opdrachtgever heeft de plicht alle met het werk verband houdende informatie aan de opdrachtnemer gedetailleerd te verstrekken en de opdrachtnemer een duidelijk beeld te schetsen van de te verwachten werkzaamheden.
 4. De opdrachtgever zal, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, kosten verband houdende met voorbereiding, ontwerp- en/of tekenkosten aan de opdrachtnemer vergoeden in het geval de opdrachtgever aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het doen van (voorbereidende) werkzaamheden.
 5. De offerte omvat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het derde lid van dit artikel door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie.
 6. Alle offertes worden schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever aangeboden en worden voorzien van een dagtekening.
 7. De offerte of het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie. Bij de prijsvormingmethode aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht. Bij de prijsvormingmethode richtprijs doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten waartegen de werkzaamheden zullen worden verricht. Bij de prijsvormingmethode regie doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 8. In de offerte wordt informatie verstrekt omtrent de te hanteren betalingsvoorwaarden.
 9. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelend bevoegd personeel binden de opdrachtnemer niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 3. Prijzen, wijzigingen en betaling
 1. Alle door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden (zoals prijswijzigingen van gebruikte materialen e.d.) ontstaan, kan dit aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling c.q. zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot het werk over te gaan. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de verlangde vooruitbetaling c.q. zekerheidsstelling vervalt de eventueel op de opdrachtnemer rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van alle schade, kosten en dergelijke.
 4. De opdrachtgever is verplicht de facturen binnen 14 dagen na dagtekening van de door de opdrachtnemer verzonden factuur te betalen. Verrekening met enige vordering op de opdrachtnemer is uitgesloten.
 5. Indien de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig aan de opdrachtnemer voldoet, is hij aan de opdrachtnemer de handelsrente ex artikel 6:119a BW en eventuele bijkomende kosten zoals administratiekosten e.d. verschuldigd over het gehele factuurbedrag of indien betaling in termijnen plaatsvindt over een gelijkluidend deel daarvan.
 6. Aan personen in dienst van de opdrachtnemer kan niet bevrijdend worden betaald.
 7. Indien de opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet betaling middels derden te bewerkstelligen komen de buitengerechtelijke incasso-, administratie- en overige kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 4. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent.
 2. Mocht de opdrachtgever de ondernemer in staat stellen zijn werkzaamheden uit te voeren dan wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van de offerte akkoord te zijn gegaan.
 3. Mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
Artikel 5. Meer- en minderwerk
 1. Meer- en minderwerk wordt bij elk van de prijsvormingmethodes opnieuw schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd. Wijzigingen in de overeenkomst worden als daaruit een hogere prijs zal volgen als meerwerk beschouwd en voor zover er een lagere prijs uit zou volgen als minderwerk beschouwd.
 2. Bij de prijsvormingmethode aanneming of richtprijs kan de opdrachtnemer nadat de overeenkomst is gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits dit saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs van het werk en is de opdrachtnemer gerechtigd deze prijs door te berekenen aan de opdrachtgever.
 3. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10 % van de prijs van het werk wordt schriftelijk overeengekomen, spoedeisende omstandigheden daargelaten.
Artikel 6. Leveranties
 1. Alle leveranties welke geen onderdeel van de overeengekomen aanneemsom vormen en door de opdrachtnemer geschieden worden in rekening gebracht. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd de verschuldigde vergoeding voortvloeiende uit vervoer, verwerken en/of aanbrengen van deze door te berekenen aan de opdrachtgever.
 2. Vertraagde levering geeft, indien deze binnen de redelijke grenzen blijft, op geen enkele wijze recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer echter door de opdrachtnemer en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk heeft laten weten dat onder geen beding van deze termijn kan worden afgeweken, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Voor het overige zijn overeengekomen leverdata streefdata, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden deze naar het oordeel van de opdrachtnemer worden bemoeilijkt wegens weers- en/of terreinomstandigheden dan wel de uitvoering van de werkzaamheden hem door deze omstandigheden onmogelijk wordt gemaakt, heeft hij het recht, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. De opdrachtnemer heeft hierbij tevens het recht de geplande aanplantingen, ondanks dat de voornoemde omstandigheden zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is.
Artikel 7. Levering
 1. Opdrachtnemer heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als het aangenomen werk aan de opdrachtgever feitelijk wordt aangeboden en dit als zodanig in gebruik neemt.
Artikel 8. Onderhoudsverplichtingen
 1. Overeenkomsten aangegaan tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en kan alleen per aangetekende brief gericht aan de wederpartij.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde goederen en/of zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van de opdrachtnemer tot aan het moment waarop alle vorderingen voorvloeiende uit deze of eerdere leveranties van opdrachtnemer op opdrachtgever volledig door de opdrachtgever zijn gekweten. De goederen en/of zaken kunnen terstond door de opdrachtnemer worden teruggevorderd indien duidelijk wordt dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of heeft voldaan. De aan de terugname verbonden kosten zullen door de opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer door natrekking teniet gaat, vestigt de opdrachtgever bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak en wel ten behoeve van de opdrachtnemer tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan de opdrachtnemer verschuldigd is en zal worden.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor direct ontstane schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerd handelen van de opdrachtnemer, zijn personeel of eventuele onder zijn leiding vallende onderaannemers.
 2. Als onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, dan is de opdrachtnemer niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
 3. De opdrachtnemer dient in geval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door de opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 5. Eventuele schade ontstaan bij gehele of gedeeltelijke levering van zaken dient door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. Daarnaast dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen aan de opdrachtnemer kenbaar te maken dat er schade aan deze zaken is ontstaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de zaken te accepteren. Het ontbreken van een gelegenheid tot het controleren van geleverde zaken dient door de opdrachtgever als zodanig op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verzakkingen van de bodem en/of grond en/of gebruikte materialen.
 8. Mocht de opdrachtgever een gedeelte van het werk of het gehele werk eerder in gebruik nemen dan dat met de opdrachtnemer overeengekomen is, dan is de opdrachtnemer op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit dit handelen van opdrachtgever.
 9. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan als in dit artikel voornoemd en mits de ondernemer hiertegen uit hoofde van zijn bedrijfsvoering verzekerd is. De schade wordt, mits er van een voornoemde verzekering sprake is, maximaal vergoed tot € 1.250.000,-- per gebeurtenis en gaat nimmer het verzekerde bedrag vermeld op de polis te boven en wordt nader beperkt tot een maximum van € 8.000,-- of bij een lager bedrag niet meer dan acht maal het factuurbedrag per gebeurtenis.
 10. Eventuele vergoedingen van schade vervallen als niet tijdig, en ten hoogste aan een termijn van veertien dagen is voorbijgegaan, daarop een beroep is gedaan.
Artikel 11. Toepasselijk recht
 1. Op alle hierboven genoemde overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd.